Viden om fald og tendenser.

 

I takt med at den æld­ste pop­u­la­tion bliv­er større og lever læn­gere, opstår der behov for en mere effek­tiv og mål­ret­tet ind­sats, for at ned­bringe fal­du­lykker og bear­be­jde frygten for at falde.

Fal­du­lykkerne har enorme økonomiske, men­neske­lige og ikke mindst sam­fundsmæs­sige kon­sekvenser. Af samme grund har den glob­ale sund­hed­sor­gan­i­sa­tion WHO iden­ti­fi­ceret fald som et fokusområde.

Kig­ger man i sta­tis­tikkerne er fal­du­lykker i Skan­di­navien den hyp­pigst forek­om­mende årsag til util­sigt­ede død­su­lykker. I Dan­mark alene, reg­istr­eres der flere end 110.000 fal­du­lykker årligt, hvor 1000 af disse ender i egentlige dødsfald. 

Det anslås at antallet af fal­du­lykker vil for­dobles inden for en peri­ode på de næste 10 år, som følge af den demografiske udvikling.

 

Artikler omkring fald 

Rap­port med tal for trafiku­lykker og fal­du­lykker. (side 85)

 

 

 

 

 

Facts og mål­sæt­ninger i forhold til fald og faldulykker.

Artikler omkring faldteknik 

Anbe­falinger til faldteknik, som et red­skab til at arbe­jde med fore­byggelse (Side 77)

Anbe­falinger til at vi under­søger effek­ten af ældres evne til at falde, mere hen­sigtsmæs­sigt igen­nem trænin­gen af faldteknik. ( side 59 )

 

 

 

 

Lyder vores work­shops som noget for dig eller jeres organ­i­sa­tion er du/i mere end velkomne til at kon­tak­te os for nærmere info.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.