Ernæring

Ernæring og sundhed.

En tilstrække­lig ernæringssta­tus er vigtig for at reduc­ere risikoen for at falde og for at opretholde livskvalitet!

Risikoen for at falde øges kraftigt med ned­sat muskel­styrke og bal­an­ceprob­le­mer. Fejlernæring kan føre til tab af både muskel­masse (sarkopeni) og styrke, men også til til­stande som svim­mel­hed. Der­for har den ernæringsmæs­sige tilstrække­lighed poten­tiale til at forhin­dre fald. Dette blev vist i et hol­land­sk tværsnitsstudie, hvor fejlernærede delt­agere var dobbelt så tilbø­jelige til at falde. End­videre har ernæring stor ind­fly­delse på sværheds­graden af skad­er samt resti­tu­tion­stid efter skaden.

→ Tidlig iden­ti­fika­tion og styring af ernæringssta­tus kan reduc­ere risikoen for at falde!

Især man­gler i ener­gi, pro­tein og mikro­næringsstof­fer kan føre til fald på grund af effek­ten på muskler og styrke, mobilitet, bal­ance og ind­virkn­ing på både syns- og kog­ni­tiv svækkelse.

I Bedste Fald ernæring


Ener­gi indtag

Det er vigtigt at opretholde en tilstrække­lig ener­gis­ta­tus. Uden ener­gi­til­strække­lighed kan man blive svim­mel, svag og let i hov­edet og er der­for mere tilbø­jelige til at falde.

I nogle til­fælde kan det være let­tere at ind­tage ener­girig mad, min­dre por­tion­er, men der­for oftere eller sup­per og andre føde­var­er, der er lette at tygge og sluge.Pro­tein

Ældre vok­sne har brug for mere pro­tein for at under­støtte et godt hel­bred. Lavpro­tein diæt og tab af muskel­masse er for­bun­det med højere faldrisiko. Tilstrække­ligt pro­teinind­tag kan opretholdes med 1,1 til 1,3 g/kg kropsvægt pr. dag.

Gode ​​pro­teinkilder omfat­ter: fisk, fjerkræ, æg og mælke­pro­duk­ter.Vit­a­min­er og mineraler

D ‑vit­a­min påvirk­er muskel­styrken og dermed risiko for at falde. Lavt D ‑vit­a­min for­ringer cal­ci­u­mop­tagelse og øger risikoen for knogletab, hvilket før­er til muskelsvaghed, mere sandsyn­lige brud og hyp­pigere fald. Det er meget svært at få tilstrække­lig mængde D ‑vit­a­min fra kosten eller sol­skin­net, så kost­til­skud er nød­vendi­ge. Det anbe­fales at tage omkring 800‑2000 mg D‑vitamin tilskud om dagen.

Deru­dover er det vigtigt at ind­tage tilstrække­ligt cal­ci­um. Gode ​​cal­ci­umk­ilder omfat­ter mejeripro­duk­ter som mælk, ost, yoghurt, ben­fisk og sar­diner. Det anbe­fales at ind­tage mindst 3 por­tion­er cal­ci­um­rig mad om dagen (1000–1200 mg/dag).

End­videre er vit­a­min­erne A, C og E for­bun­det med mobilitet og er vigtige for øjnes sund­hed. Man­gel kan forår­sage syn­sned­sæt­telse, hvilket kan føre til forvir­ring, des­ori­en­ter­ing og dårlig bal­ance og derved øge risikoen for fald.

Fol­syre og vit­a­min B12 ‑man­gel kan forår­sage forvir­ring og påvirke pro­pri­o­cep­tion og derved påvirke mobiliteten og øge risikoen for at falde. Anæ­mi (lavt jern og muligvis lavt vit­a­min B12 ‑niveau) er for­bun­det med muskelsvaghed, svim­mel­hed og træthed og er en behan­dlings­bar risiko­fak­tor til fore­byggelse af fald og brud.Hydrering

Ud over ernærings­be­hov har vores krop brug for tilstrække­lige mængder vand. Dehy­drering kan sænke blodtrykket og forår­sage svaghed og svim­mel­hed og dermed øge sandsyn­lighe­den for at falde. For ældre vok­sne anbe­fales det at for­bruge mindst 1,5 liter vand dagligt.Generelle anbe­fallinger

Ud over dette anbe­fales det at ind­tage 3–5 por­tion­er grøntsager, 2–4 por­tion­er frugt og 6–12 por­tion­er fuld­ko­rns­brød, korn eller korn om dagen.

Tidlig mæthed og ned­sat appetit kan overvin­des med vek­slen i måltidsmøn­stre, herun­der ekstra snacks, øget ener­gitæthed af føde­var­er ved at til­fø­je fløde, saucer, pro­tein­pul­ver eller andre ernærings shakes. Også bland­ing, sor­ter­ing eller for­ma­l­ing af mad og til­fø­jelse af andre eller ekstra urter kan bringe lidt vari­a­tion i dine måltider.

et æble i bedste fald

Sidst men ikke mindst, nyde at spise og bevare din livskvalitet!

Fald trygt med en sund ernæring!

I Bedste Fald Logo

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.