Workshops

Lær at falde trygt!
Deltag i en Workshop — København

Du kan lære at mestre faldteknikker i sjove, trygge og inspir­erende omgivelser sam­tidig med, at du min­imer­er frygten for en frem­tidig faldulykke. 

Det er så sim­pelt at lære, at alle kan være med. 

Hos I Bed­ste Fald ønsker vi at min­imere util­sigt­ede fald og skad­er ved at styrke din evne til at falde trygt. 

Vi kom­biner­er de bed­ste ele­menter fra fald­fore­byggende ind­satser og giv­er dig en masse nye red­sk­aber til at mestre et fald. Sam­men med andre vil du blive guidet igen­nem bal­ance- og koor­di­na­tion­søvelser samt faldøvelser i sjov, trygge og inspir­erende omgivelser.

Tekniske fald­kom­pe­tencer tileg­net igen­nem kurset:

 • Lær at falde på op til tre forskel­lige måder
 • Min­imer kraften ved et fald, ved at dis­tribuere kraften over et større område
 • Min­imer hov­ed­skad­er ved sim­pelt at beskytte dette i faldet
 • Stræk faldet udover læn­gere tid
 • Beskyt hoften i faldet

De psykol­o­giske fak­tor­er der styrkes igen­nem kurset:

 • Minds­ket frygt for at falde
 • Tillid til dig selv og egne kompetencer
 • Større bevægelses­fri­hed og mod på livet
 • Mede­jer­skab hos I Bed­ste Fald og videre­føring af værdierne
 • Bedre rela­tion­er
I Bedste Fald Workshop

Vi skaber et åbent og tillids­fuldt rum, hvor man som delt­ager kan fejle og vise sår­barhed. Alle er i samme båd, da de fær­reste ved hvor­dan man falder rigtigt. Ind­sat­sen tager der­for højde for, at alle har et forskel­ligt forhold til fald. Vi skaber et trygt rum, hvor vi alle tør være nys­ger­rige og udfor­dre os selv. På den måde styrk­er vi bedst muligt hinan­dens fulde fald­po­ten­tiale. Vi vil starte sid­dende på måt­ter, hvor vi intro­duc­er­er til bevægelses­møn­stre og koor­di­na­tion­søvelser igen­nem lege, der vil styrke din krop og gøre dig klar til at falde trygt. Når du er klar, bevæger vi os højere op og øver fald på madrasserne. 

I Bedste Fald Workshop Kbh

Du vil blive intro­duc­eret til de psykiske og kog­ni­tive aspek­ter, der er med til at øge risikoen for at falde.  Du vil lære hvor­dan du kan blive mere sikker i dine bevægelses­møn­stre gen­nem kog­ni­tiv træn­ing og bal­ancetræn­ing. Disse ele­menter er i sig selv væsentlige i forhold til at min­imere frygten for at falde.

Efter­føl­gende vil du blive gjort klar til at kaste dig ud i faldteknikkernes sjove og forun­derlige ver­den. Her får du mulighed for at lære fra dig, bevæge dig og være sam­men med andre.

Efter delt­agelsen er du beriget med en teo­retisk forståelse af faldet. Yder­mere har du gjort faldet til en effek­tiv og automa­tis­eret refleks, hvor du er bev­idst om hvilke kom­pe­tencer, der skal arbe­jdes videre med for at mindske frygten og sænke respon­stid for faldet.

 

Ydelser

 • Work­shop i faldteknik
 • Pri­vatun­dervis­ning i faldteknik
Fald trygt og stå stærkere!

Lige nu tilbyder vi workshops her

i Bedste Fald kort

Vil du arrangere en workshop i din by? Kontakt os: 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.