Forløb

Individuelle forløb

Er du faldet eller frygter du at falde? Så er vores hel­hed­sori­en­terede ind­sats og indi­vidu­elle for­løb lige noget for dig.

Det vi kan sige med sikker­hed er, at hvis man frygter at falde, falder man sta­tis­tisk set oftere.
Vi tager der­for udgangspunkt i dine behov og ønsker, for at tilbyde en skræd­der­syet ind­sats til netop dig. Igen­nem vores mål­ret­tede ind­sats hjælper vi dig med følgende:

  • At skabe en tryg, åben og tillids­fuld atmosfære.
  • At mindske din frygt for at falde.
  • At styrke din krops bevægelsespo­ten­tiale, bal­ance, koor­di­na­tion og gangfunktion.
  • At styrke dine fald­kom­pe­tencer ved at automa­tis­ere trygge fald­bevægelser, og at effek­tivis­ere responstiden.
  • At adressere uhen­sigtsmæs­sige bevægelsesmønstre.
  • Støtte til en hen­sigtsmæs­sig kropsholdning.
  • Forbedre livskvalitet ved at gen­vin­de eller forstærke lysten til at bevæge sig.
  • Sim­ple og effek­tive hjem­meøvelser, der bidrager til en effek­tiv genoptræning.

Skal vi hjælpe dig? 

Kon­takt os i dag og hør mere om hvor­dan vi kan hjælpe netop dig.

For­lø­bet består typisk af 3–5 fysiske work­shops og effek­tive hjem­meøvelser til vedligeholdelse. 

Lad os i fæl­lesskab sørge for at din krop ikke er en hin­dring, men et værk­tøj der styrk­er dit vel­befind­ende og bevægelses­fri­hed.

Udtalelser fra tidligere deltagere

 “Vi har lavet al mulig træn­ing, og jeg har fået trænet nogle reflekser i forbindelse med fald.  Jeg kan træne det der­hjemme og så vide, at den dag jeg falder almin­deligt, så gør jeg det på den rigtige måde. ”

  “Jeg kan lege de her øvelser der­hjemme, lave yoga og så kan jeg vælte mig. Og det er sjovt at lave sådan noget her med mine børnebørn. For dem er det bare at tum­le, og jeg kan jo se, at de falder rigtigt, de krøller sig sam­men uden at lande stift på armen.”

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.