Hvem er vi?

Mød I Bedste Fald

Velkom­men til I Bed­ste Fald. 


Vi er et team af fag­folk, der har spe­cialis­eret os i at hjælpe men­nesker med at lære at falde trygt og mindske risikoen for faldulykker. 


Vi tror på, at vi ved at lære at falde sikkert, kan vi give vores klien­ter styrke, selvtil­lid og fri­hed til at leve et aktivt liv uden frygt for at falde.

Vores filosofi er, at fald ikke bør betragtes som en skrø­be­lighed, men snarere som en del af livet, som vi som meget andet kan håndtere og forberede. 

Vi har allerede hjulpet mange med at falde sikkert og stå stærkere, igen­nem vores inno­v­a­tive træn­ings­form, som inde­hold­er kom­po­nen­ter fra evi­dens­baserede fald­fore­byggende træn­ingsme­toder såsom bal­ancetræn­ing, reak­tion­sevne, kog­ni­tiv træn­ing med videre.

Vores vision er at ændre den måde, fald­fore­byggelse håndteres på, så vi kan tilbyde en mere holis­tisk til­gang, der giv­er delt­agerne mulighed for at falde trygt og stå stærkere. Vi arbe­jder løbende med forskn­ing og udvikling for at forbedre vores metode.

Vi glæder os til at arbe­jde sam­men med dig/ jer så i også kan falde trygt, stå stærkere og leve et aktivt liv. Tøv ikke med at kon­tak­te os for mere infor­ma­tion eller tilmeld­ing til vores workshops.

Math­ias R. Krabholm

Bsc. i Pæd­a­gogik
Grundlæg­ger af I Bed­ste Fald, ekspert i faldteknik og underviser

Lena Bau­mann

Bsc. i Bio­med­i­cin­sk Viden­skab,
Msc. i Ernæring
Ekspert i ernæring

Emma Dahl 

Bsc. Idræt

Kand. Idræt  stud­erende på Køben­havns Universitet

I Bedste Fald Logo

Vi glæder os til at møde dig!

Vores samarbejdspartnere

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.